Taisyklės

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

 • Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine ArSkaitei.lt tvarka (toliau – ArSkaitei.lt), taip pat ArSkaitei.lt lankytojų (toliau – Lankytojai) teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. ArSkaitei.lt  tvarko ir administruoja MB „Diaris”, į.k. 304514482, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – Duomenų valdytojas).

1.3. ArSkaitei.lt Lankytojui suteikiama galimybė parsisiųsti nemokamas arba įsigyti apmokestintas PDF knygas ar kitokio pobūdžio turinį savanoriškai įvedus savo kontaktinius duomenis. Taip pat Lankytojas turi teisę dalintis informacija apie ArSkaitei.lt esamą turinį socialiniuose tinkluose. Lankytojui suteikiama galimybė komentuoti ir dalyvauti diskusijoje visose internetiniame puslapyje esančiose komentarų skiltyse. Lankytojas gali savanoriškai įvesti savo kontaktinius duomenis, norint užsisakyti naujienlaiškių prenumeratą. Bet kokio nemokamo turinio parsisiuntimo nuoroda galioja 1 valandą.

1.4. Pažymint mygtuką „Sutinku su taisyklėmis“ asmuo sutinka, kad ArSkaitei.lt, veikiantis pagal MB „Diaris“ (įmonės kodas 304514482, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius) nuostatus, tvarkytų pateiktus asmeninius kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat šis sutikimas patvirtina, kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atskleisti konkretaus atsisiųsto turinio Autoriui (toliau – Autorius) ir gali būti tvarkomi šio Autoriaus tais pačiais tikslais. Tokiu atveju atsakomybę dėl Duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais prisiima turinio Autorius.

1.5. Duomenų valdytojas turi teisę vienašališkai keisti ArSkaitei.lt internetiniame portale pateiktą turinį – jį ištrinti, redaguoti. Duomenų valdytojas taip pat turi teisę vienašališkai keisti bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Lankytojas toliau siunčiasi turinį, pažymint mygtuką „Sutinku su taisyklėmis“, tai reikš Lankytojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

 

 • Atsakomybės apribojimas

 

2.1. ArSkaitei.lt Duomenų valdytojas ir Autoriai neatsako už interneto portale ArSkaitei.lt publikuojamuose knygose ir straipsniuose ar kitaip pateikiamos informacijos turinį, jo naujumą, tikslumą, teisingumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi portale ArSkaitei.lt pateikta informacija. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, padarytą Lankytojui ar tretiesiems asmenims dėl Knygos ar kitokios medžiagos turinio. Už svetainėje pateikiamos informacijos panaudojimą atsakingas pats Lankytojas. Atsakomybę už ArSkaitei.lt publikuojamuose kūriniuose pateiktą informaciją prisiima informacijos Autorius.

2.2. Duomenų valdytojas neatsako už ArSkaitei.lt duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Duomenų valdytojas negali kontroliuoti.

2.3. Lankytojas yra atsakingas už tinkamai ir teisingai įvestus kontaktinius duomenis. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, kurią Lankytojas patiria dėl to, kad buvo įvedami neteisingi kontaktiniai duomenys.

 

 • Privatumo politika

 

3.1. Asmuo, norintis ir sutinkantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ArSkaitei.lt, kaip tą apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai, užpildo formos laukus, skirtus suvesti kontaktinius duomenis, prieš tai susipažinęs su Taisyklėse pateikta informacija, pažymi mygtuką „Sutinku su Taisyklėmis“ ir paspaudžia nuorodą „Noriu“. Atlikęs šiuos veiksmus asmuo patvirtina, kad yra nurodęs teisingus duomenis ir sutinka, kad ArSkaitei.lt juos tvarkytų.

3.2. Lankydamasis svetainėje ArSkaitei.lt ir/ar naudodamasis svetaine, Lankytojas patvirtina, kad yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus arba turi tėvų ar teisėtų globėjų/už jį atsakingų asmenų sutikimą bei gali visa apimtimi įgyvendinti iš šių taisyklių kylančias teises ir pareigas. Bet kokiu atveju Asmuo patvirtina, kad yra vyresnis nei 14 metų, nes svetainė ArSkaitei.lt yra skirta tik asmenims nuo 14 metų amžiaus. Jeigu Lankytojas yra jaunesnis kaip 14 metų amžiaus, Jis neturi teisės lankytis svetainėje ArSkaitei.lt ir/ar naudotis jame esančia informacija (duomenimis). Knygos pažymėtos (n-18) ženkliuku yra skirtos tik 18 metų sulaukusiems asmenims. Tokias knygas siunčiantis asmuo, sutikdamas su taisyklėmis patvirtina, jog yra ne jaunesnis nei 18 metų ir prisiima visas atsakomybes.

3.3. ArSkaitei.lt turinio atsisiuntimo metu Asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmuo turi teisę bet kada savo sutikimą atšaukti el. paštu pranešdamas apie tai ArSkaitei.lt.

3.4. Asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3) reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis žemiau nurodytais atvejais;
4) nesutikti dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

3.5. ArSkaitei.lt įsipareigoja sudaryti sąlygas asmeniui įgyvendinti 3.4 punkte nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
1) valstybės saugumą ar gynybą;
2) viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
3) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
4) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų nustatymą;
5) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

3.6. ArSkaitei.lt įsipareigoja informuoti asmenį, kurio asmens duomenis jis renka tiesiogiai iš jo, apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jei šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą ar buveinę, kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys ir kam jie teikiami, išskyrus atvejus, kai asmuo tokią informaciją turi.

3.7. ArSkaitei.lt gali rinkti asmens duomenis ir juos tvarkyti savo ir partnerių tiesioginės rinkodaros tikslais, įsipareigoja suteikti galimybę Lankytojams atsisakyti ArSkaitei.lt paslaugų kartu nutraukiant asmens duomenų tvarkymą.

3.8. Asmuo, pateikdamas ArSkaitei.lt asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

3.9. Jei asmuo mano, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, asmuo turi informuoti ArSkaitei.lt, kad duomenys būtų pataisyti. Jei asmuo mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į ArSkaitei.lt. ArSkaitei.lt įsipareigoja neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir asmens prašymu sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis.

3.10. Asmens duomenys taisomi ir naikinami pagal asmens prašymą (reikalavimą) ir jo tapatybę bei jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. ArSkaitei.lt įsipareigoja informuoti duomenų gavėjus apie asmens prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis.

3.11. Jei asmuo nesutinka dėl jo asmens duomenų tvarkymo, ArSkaitei.lt įsipareigoja nedelsdamas nutraukti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus.

3.12. Asmens prašymu ArSkaitei.lt įsipareigoja pranešti asmeniui apie jo asmens duomenų tvarkymo nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymą. Asmens prašymu ArSkaitei.lt įsipareigoja išsaugoti visus nutrauktus tvarkyti asmens duomenis.

3.13. Paslaugų gerinimui ArSkaitei.lt renka tam tikrą techninę informaciją apie Lankytojus (IP adresus, duomenis apie naudojamas naršykles, operacines sistemas, kompiuterio parametrus ir kt.), bet naudoja ją tik statistiniams tyrimams atlikti. Kai kurioms paslaugoms suteikti (specialiai pritaikyto turinio pateikimui), būtinas „slapukų“ (cookies) panaudojimas.

 

 • Autorių teisės

 

4.1. ArSkaitei.lt pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės, vaizdo, garsinės ar kitos informacijos. Cituojant tekstinę informaciją, privaloma nurodyti autorystę. Dėl vaizdo ir garsinės informacijos ar viso konkretaus įrašo publikavimo ir kito panaudojimo, privaloma tartis atskirai su kiekvienu iš Autorių.

4.2 ArSkaitei.lt Duomenų valdytojas neatsako už neteisėtą Lankytojų elgesį, platinant, niokojant, iškraipant ar kitaip neteisėtai paveikiant Autorių talpinamą turinį.

 

 • Intelektinės nuosavybės teisės

 

5.1. Duomenų valdytojas yra visų teisių į ArSkaitei.lt turinį savininkas arba turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi talpinamo turinio dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami ArSkaitei.lt, yra Duomenų valdytojo nuosavybė arba Duomenų valdytojas turi teisę jais naudotis.

5.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas ArSkaitei.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Duomenų valdytojo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 •  Asmens duomenų apsauga

 

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti ir valdyti asmens duomenų pateikimo metu ar vėliau naudojantis svetaine Lankytojo pateiktus ar Duomenų valdytojo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Duomenų valdytojas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Lankytojams (suteikti galimybę gauti pasirinktas PDF knygas ar kitą turinį elektroninių paštu, suteikti informaciją apie naujienas ir pan.). Lankytojo duomenys taip pat yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Duomenų valdytojas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

6.3. Lankytojas ArSkaitei.lt svetainėje pateikia savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą. Šie Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Lankytojo.

6.4. Lankytojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis:

6.4.1. suteikia teisę Duomenų valdytojui valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Lankytojas turi teisę atšaukti savo leidimą Duomenų valdytojui valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ir valdymą, panaikinti Asmens duomenis. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;

6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui svetainės duomenų bazėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio duomenų pateikimo į sistemą;

6.4.3. Lankytojas patvirtina, kad jo ArSkaitei.lt svetainėje pateikiami Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

6.5. Duomenų valdytojas tvarkydamas Asmens duomenis:

6.5.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, ArSkaitei.lt svetainės ir/ ar Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, ArSkaitei.lt funkcionalumo patobulinimus, pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;

6.5.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;

6.5.3 Lankytojas, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Lankytojas visus prašymus Duomenų valdytojui, susijusius su Lankytojo Asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu ArSkaitei.lt svetainės kontaktuose). Atsakymus į tokius Lankytojo paklausimus Duomenų valdytojas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Lankytojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Lankytojui priimtina forma. Atsakymas Lankytojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Duomenų valdytojas neteiks asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui.

6.5.4 Lankytojas sutinka, kad jam pateikiant kontaktinius duomenis tam skirtoje platformoje, sistema registruos Lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą bei laiką.

6.5.5 Lankytojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Duomenų valdytojui teisę siųsti Lankytojui Duomenų valdytojo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Taip pat jis patvirtina, kad jo duomenys gali būti tvarkomi konkretaus atsisiųsto turinio Autoriaus, tais pačiais tikslais. Šiuo atveju atsakomybę dėl duomenų saugos prisiima konkretaus turinio Autorius, kurio parsisiuntimo tikslais buvo pateikiami asmens kontaktiniai duomenys. Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Duomenų valdytoją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

6.5.6. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Lankytojo Asmens duomenis: vardą, el. pašto adresą, telefono numerį. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas Duomenų valdytojas gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.

6.6. Lankytojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:

6.6.1. Lankytojo duomenys ArSkaitei.lt duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Lankytojo prisijungimo prie paskyros dienos. Suėjus šiam terminui Asmens duomenys sunaikinami Duomenų valdytojo įgalioto asmens;

6.6.2. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus šiam terminui, Asmens duomenys sunaikinami Duomenų valdytojo įgalioto asmens;

6.6.3 Duomenų valdytojas sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: tiesiogiai iš Lankytojų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti ArSkaitei.lt tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, užpildant laukelius dėl naujienališkių prenumeratos, bei iš Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo

6.6.4. Duomenų valdytojas gali derinti turimą informaciją apie Lankytoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Lankytojui.

6.6.5 Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Lankytojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Duomenų valdytojas stengiasi siųsti Lankytoją dominančią informaciją ir pasiūlymus.

6.6.6. Duomenų valdytojas gavęs iš Lankytojų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Lankytojui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Lankytojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

6.6.7. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Duomenų valdytoją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose, arba informavęs apie nesutikimą Duomenų valdytoją el. laišku egle@ArSkaitei.lt, paskambinus Duomenų valdytojo kontaktuose nurodytų telefonu. Duomenų valdytojas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.6.8. Jei Lankytojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Lankytojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Duomenų valdytojo pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

 

 • Slapukų politika

 

7.1. Kad ArSkaitei.lt svetainė tinkamai veiktų, ji į Lankytojo įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Slapukai (ang. cookies) – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Lankytojo interneto naršyklėje, kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Jie Duomenų valdytojui padeda atpažinti Lankytoją, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Lankytojo naršymo istoriją, parinktis (pvz., vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis) ir pritaikyti turinį. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Lankytojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

7.2. Duomenų valdytojas naudoja slapukus siekiant nustatyti Lankytojų lankymosi ArSkaitei.lt įpročius, pagerinti Lankytojų patirtį lankantis ArSkaitei.lt, suteikti personalizuotas paslaugas Lankytojams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi ArSkaitei.lt svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į ArSkaitei.lt iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją Duomenų valdytojas naudoja tokiais tikslais: prisiminti vedamos kontaktinės informacijos duomenis; užtikrinti duomenų saugumą, juos suvedus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti Lankytojo naudotas paieškas, Lankytojo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Lankytojo pageidavimus, Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4. ArSkaitei.lt svetainėje gali būti naudojami tokių rūšių slapukai:

7.4.1. techniniai slapukai – būtini tam, kad Lankytojas galėtų naršyti ArSkaitei.lt ir naudotis svetainės funkcijomis. Be šių slapukų Lankytojas negalėtų naudotis ArSkaitei.lt paslaugomis;

7.4.2. funkciniai slapukai – leidžia ArSkaitei.lt įsiminti Lankytojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų kontaktiniai duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Lankytojui asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir Lankytojų patirtį;

7.4.3. analitiniai slapukai – naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Duomenų valdytojas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams.

7.4.4. socialinių tinklų slapukai – yra būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti ArSkaitei.lt informaciją (pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje nuorodą į turinio parsisiuntimą draugams arba išreikšti patikimą). Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos ArSkaitei.lt.

7.4.5. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (i) pirmą kartą atlikdamas turinio parsisiuntimo funkciją ir pažymėjus mygtuką „Sutinku su taisyklėmis“ ArSkaitei.lt, (ii) jei Lankytojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ ar nepakeisdamas; (iii) ArSkaitei.lt svetainėje, kontaktų pateikimo platformoje, pažymėjus mygtuką „Sutinku su Taisyklėmis“ Lankytojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.

7.4.6. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis ir nustatymus (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.). Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Lankytojas turės sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Lankytojas ištrins slapukus, jam teks iš naujo raštu suvedinėti kontaktinius duomenis kiekvieną kartą lankantis ArSkaitei.lt. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

7.4.7. Duomenų valdytojas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

7.4.8. Tretieji asmens reklamos tikslais slapukų pagalba gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Lankytojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Lankytojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Duomenų valdytojas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Lankytojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Lankytojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

 

 • Informacijos apsaugos priemonės

 

8.1. Duomenų valdytojas Lankytojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Duomenų valdytojo vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

8.2. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.

8.3. Duomenų valdytojas primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už asmens duomenų slaptumą. Duomenų valdytojas prašo būti atsargiam teikiant asmeninius duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

8.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo Asmens duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Duomenų valdytojas įspėja, kad Lankytojas negali garantuoti ir negarantuoja Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

8.5. Duomenų valdytojas Lankytojo Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo paskutinio duomenų pateikimo dienos. Duomenų valdytojas  siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Lankytojo asmens duomenų. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Duomenų valdytojo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Lankytojo mokėjimus ar pan.).

8.6. Susirašinėjimas su Lankytoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo Lankytojo paskutinės dienos, kada buvo teikiami duomenys, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

 

 • Taikytina teisė ir ginčų politika

 

9.1. ArSkaitei.lt  svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl ArSkaitei.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 • Baigiamosios nuostatos

 

10.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Lankytojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Lankytojo ir Duomenų valdytojo laiką.

10.2. Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama, paskelbdama tai savo internetiniame puslapyje.
10.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.

 

Pirkimo – pardavimo taisyklės

 

 1. SĄVOKOS

 

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu https://arskaitei.lt  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Elektroninė knygų parduotuvė – https://arskaitei.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė knygų parduotuvė, kurioje Pirkėjas. Pirkėjas užpildęs reikiamus laukus pirkimo formoje  gali įsigyti Pardavėjo siūlomą elektroninę arba popierinę knygą

1.3. Pardavėjas – MB „Diaris“ Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius
1.4. Pirkėjas – puslapio lankytojas

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti užsakymus atitinkamoms leidykloms, kurios ir įsipareigoja išsiųsti užsakytas knygas, i Lietuvos pašto pristatymo punktus.

2.2. Leidykloms pardavėjas užsakymus perduoda bendradarbiaudamas „DropShipping“ būdu. Dropshipping`as – mažmeninės prekybos modelis internetinėje erdvėje, kai pardavėjas neturi prekių pas save. Vietoj to, kai parduotuvė parduoda produktą, jis prekę perka iš tiekėjo, kuris prekę siunčia tiesiai parduotuvės pirkėjui. Pardavėjai nemato savo prekės

2.3. Pirkti Elektroninėje knygų parduotuvėje turi teisę :

2.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;
2.3.3. juridiniai asmenys;
2.3.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.4. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
2.5. Prekybos veikla elektroninėje knygų parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.6. Pirkėjas gali užsisakyti knygas bet kuriuo paros metu.
2.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.8. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti knygų užsakymą Elektroninėje knygų parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti knygų  Elektroninėje knygų parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė knygų užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.9. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama https://arskaitei.lt interneto tinklapyje https://arskaitei.lt/taisykles  Jeigu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti knygas Elektroninėje knygų parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Elektroninės knygų parduotuvės nustatyta tvarka.

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Elektroninėje knygų parduotuvėje, privalo sumokėti už užsisakytas knygas ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektroninėje knygų parduotuvėje.
4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė knygą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu egle@arskaitei.lt. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 60496573.

4.5 Pirkėjas, naudodamasis Elektroninės knygų parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Elektroninėje knygų parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

 


5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės knygų parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronineje knygų parduotuvėje.
5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Elektroninės knygų parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektroninės knygų parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

 

 

 1. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

7.1. Pirkėjas gali pirkti knygas Elektroninėje knygų parduotuvėje pagal https://arskaitei.lt/taisykles  pateiktas taisykles.
7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) knygą (as) pasirenka norima knygų kiekį ir paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”,  suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją), pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą ir pirkėjas turi uždėti varnelę, kad sutinka su taisyklėmis.

 

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

8.1. Elektroninėje knygų parduotuvėje parduodamos knygos nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pagal automatiškai pritaikytą konkretų prekių pristatymo būdą.
8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.3. Pirkėjui pasirinkus numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

 

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

9.1. Pirkėjas, užsakydamas knygas, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo mobilų telefono numerį.
9.2. Pirkėjas, užsakydamas knygas, jas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame “Lietuvos pašto” skyriuje.

 

10. EL.KNYGŲ INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

10.1. Nuosavybės teisė į el. knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis el. knygą Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama. Niekas neturi būti aiškinama taip, kas suteiktų Pirkėjui kokias nors autorių ar nuosavybės teises į el.knygą.

10.2. Visa intelektinė nuosavybė į el. knygos turinį yra saugoma  yra saugomi autorinių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įstatymų (apibendrinant, “Intelektinės nuosavybės įstatymai”). Bet koks el. knygos ar jos dalių kopijų darymas, platintinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojims ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šioje sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose, gali  pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.

10.3. El. knygos yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam naudojimui Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose skaitymui.

10.4. Pirkėjas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, bet kurioje teritorijoje kopijuoti, publikuoti, perduoti,  keisti, pritaikyti, kurti išvestinius darbus, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti el.knygą.  Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą, pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.

10.5. Pirkėjas pareiškia ir  įsipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga.

10.6. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) el. knyga,  Pirkėjas atlygina dėl to leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys Pirkėjui turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.

10.7. El. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
11.2. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu Elektroninėje knygų parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
11.3. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Elektroninėje knygų parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
11.4 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.